2022-08-30

ორი მნიშვნელობა საუკეთესო ამმონიაი

ნაი-ეჲბპთწრ ნა კჲმოპვჱსოვპ თმჲნთ£ა რთ კაჱგა, ამონიია ბუნებრივი ჯარისკაცია, რომელიც ერთი ნაწილი ნიტროგენია და სამი ნაწილი ჰორიგენია. თუმცა ამონიია ზოგ ჩვეულებრივ გაწუხებს, ის შეიძლება ტოქსიკური და სიკვდილიც კი შეიძლება ცუდი გამოყენება. ნაი-ეჲბპთრვ ჲოპვევლვნთრვ ჲოპვევლვნთვ ნა ამჲმთკა, ფვ რჲგა ვ ჱაღჲრჲ თჱოჲლჱგაარ თლთ თლთ თჱოჲლჱგარ. ა. ამჲნთწ ვ თჱოჲლჱგა გჲ დჲლწმა კჲმვნრპთლვპთრვ ჱაღჲრჲ თჱოჲლჱგა ზვნა, და შინაგანი აფრიკებით ამმონიას კონვსსორებს ხშირად ეკლესია.