IWWERT ONS

Bengbu AOT Compressor Co. De Kompanie ass eng Spezialist Kompanie mat R&D, fabriktioun, Verschoren an deens vun Compressor Producer integraten. De Kompanie ass holl an nei Héich-Effiiciench Energie späicheren an ammëntschëmch gespesioung an chemiesche industrieen. De Kompanie wäert ëmmer op de Teknologische innovatioun...

méi gewuer ginn

NEIEGKEETEN

Product- Klassifikatiounen vun der Benochst Silench Air Compressor vun Chine

D' eegste Silench Air Compressor vun Chine spéit an 'oil-Auf-kompressors an oil-freer-Aerkompressor. Fäie-Auf-kompressors sinn ultra-Kult, normalerz mat eng Wäis vun 40 Decibel; D' eeel-Feiel-Fear-kompressor vun Chine hat eng Wäung vun 60 Decibel an benotzert d'olie fräie Picton-Metode fir deeg- Compression.

2022-09-26 méi gewuer ginn

Produut Overview vum Qualitéit Nitrogen-Dioxide- CompressorName

Produut: Qualitéit Nitrogen-Dioxide- Compressor ass eien Hööftproduct vum Kompanie, mat fräicher Technologie an higst stabilitéit. Nitrogen-Dioxide- Compressors, fräachen äuss un Groot a medium-Gréasst.

2022-09-19 méi gewuer ginn

Discount Argon-compressor-Fouthler fir d'Applikatioun vun der Argon

① Aluminium Industrie. Discount Argon- Compressorproductor vertellt dir dat argon fir fir der Air oder nitrogen ze ersetzen fir ee inert Atmosfer an der Aluminium Manufacturingprosess; Discount Argon-compressor vertellt dir dat argon äusch geläichen un geläichen loslabe gasen, Aus a splétt hydrogen a anner Deeltjes vun läusge Aluminum ewegges.

2022-09-05 méi gewuer ginn

Installatioung

Dëse Artikull stellt d'Installation-Biddiede vun der Hydrogen Sulfide Compressor ingestelt. 1. Benott ee breischt a welie schéckt, déi fir d'Aktioun an bettenung vun der Hydrogen Sulfide Compressor ass. 2. D' relative Huidit vun der Air muss nees mellt, d' eeft mellt sinn, an d'Auer mellt richt a ventilasiech sinn.

2022-04-18 méi gewuer ginn

Dimethyl Ether Compressor-Vervaardiger benotzt dir fir opstand vun de Compressors opluicht

An de paragraphen vun der folgend Artikull, de Dimethyl ether- compressor-Fuftfactores de Dimethyl-Eer weiss De Dimethyl Ether- Compressor vertell dir, d'Ur d' Ännern vun den Schröng an der silinder, De Air-Filter (muffler) gi d'Silinder dréit der Intaks-Valv.

2022-05-30 méi gewuer ginn

Twee Type vun Beste Ammonia CompressorName

D' egste Ammonia-kompressor-Vervaardiger vertellt dir dat an déi eenfachst Bedien, Ammonia ass eng naturel Gas, ee del nitrogen an dre delen hydrogen ass. Hoou ammoniak am selft eeuen-Fleaner, kënn et toxic a s äusch wen wann misbrueden. Beste Ammonia compressor manufacturer vertellt dir, dat d'Housefreigeren oder freezer tipiell net ammoni benotzer a. Ammonia ass weider benotzt am Groot kommersiech Chilleren, wiel vun sien fräie Preis, an 'Houtesfrester mat ammonia-kompressors ass ofen antisch.

2022-08-30 méi gewuer ginn

Enkel Introduction vum Acetylene CompressorName

D'Féider gasseous Acetylene ass fëllt mat ee compressor an een Steelsilinder mat eng porus Filler an e Solventer Algemer Aceton), sodat de Acetylen gass op der Aceton-kieft losseert, An d'Acetylen Gas ass aus der Aceton-Kieund, wann benotzt d'Acetylene genaam. Process-Apparement fir d'Prozess vun Gasproduktiounen, purifieren, kompressioun D'Azetilen oplossen. Et huet d'Avanter vum Groot Kompression-Réis, genagt Sealing, Energie späicheren, Säicheren a vertrobbiliteit, Verduung vun Pollution, Kombeneren Benotzer an geit Gas Qualitéit.

2022-04-12 méi gewuer ginn

LPG-Folfëlleen Fabrieker, ob der versten, wat LPG ass?

LPG-Folfëlleen Fabrieker vertellt dir dat liquefied petroleumgas (benn a Liquefied petroleum Gas) ass eng Héich Qualitéit an effektiewen schneller Energie, Ënnn

2022-07-04 méi gewuer ginn

méi gewuer ginn