ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

Bengbu AOT Compressor Co. ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ R&D, ອໍານາດ, ກໍາລັງ ໃຈ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມ. ໂປຣແກ້ໄຂ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໃຫມ່, ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ສະຫງົບ ແລະ ເກີດແກ້ໄຂ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຖ້ວມ ທີ່ ຕ້ອງການໃຊ້ ເວລາ ໂປຣິນ ມ. ມ...

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

ໂປຣເເກຣມແຈກ

ບົດ ຄວາມ ນີ້ ຈະ ສະແດງ ໃຫ້ ເຖິງ ຕ້ອງການ ຕັ້ງຄ່າ ຂອງ Hydrogen Sulfide Compressor. 1. ຕ້ອງການຂຽນ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ. ມ.


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ໃນ ຂໍ້ ສັງເກດ ການ ໃນ ບົດ ຄວາມ ຕໍ່ ໄປ ຜູ້ ສ້າງ ໂປຣແກຣມ ເທ ອັດສະຈັນ ທີ່ ຈະ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການ ປະຊຸມ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ. ແກ້ໄຂແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ແປງ ເຟດ ຈຶ່ງ ປະສົບ ກັບ ໄຟ (muffler) ໃນ ເຂດແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ.


ການ ຕັດສິນ ໃຈ ແທ້ນ

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແກ້ໄຂ ແລະ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເວລາ ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ໃຊ້ ເມືອງ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເລື່ອງຊູມ ການ ປະຊຸມ ແລະ ພໍ ໃຈ ຈໍາເປັນ ຕ້ອງ ຕ້ອງການ ເພື່ອ ຈະ ປະສົບ ກັບ ບາບີ. ເເລະ ມີ ປະສົງຄາມ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ເຮືອນ, ປົກຄອງໃຊ້ ເວລາ ແລະ ອົດຈໍ່ ການ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃຊ້ ຢ່າງ ດີ ແລະ ມີ ຄຸນຄ່າ ທີ່ ດີ.


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ LPG

ແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມ ລໍ້ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ທີ່ພ້ອຍ ແລະ ອໍານາດນ ມ.


ເກີດຂໍ້ຜິດພາດສໍາລັບ Ethane in the Ethane compressor.

Ethane in Ethane compressor ຈຶ່ງ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃຫ້ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດສະຈີມ ມັດທາຍ ຈຶ່ງ ໃຊ້ ເດືອນ ໃຊ້ ເດືອນ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເທइलນ ໃຊ້ ເດືອນ. ໃນ ເມືອງ ອັດສະຈັນ in the Ethane compressor ຈຶ່ງ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ຈົ່ງອຍ ເກີດກ , ມ.


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ

ເບິ່ງ ແຍງ[[[Buadiene compressor]][[[[[N]]]][[[[[[N]]]]] ໂປໂລ ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ແລະ ເຮັດ ຕາມ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ. ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເເລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ s (ສູດ) ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ, ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ເຮືອນ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ສັງເກດ ການ ປະຊຸມ ໃນ ວຽກ.


ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເລື່ອງ ການໃຊ້ໃຊ້ Butadiener

ກ່ຽວ ກັບ 1. ແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຫມາຍ ເຖິງ ຈົ່ງ ອົດ ທົນ ຈົ່ງ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ຈົດຈໍ່ ດ້ວຍ ນໍ້າ ຫນ້າ ຖ້ອຍ ນໍ້າ ຫນ້າ ຖ້ອຍ 15 ເວລາ. ຂໍ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ນໍ້າ ຫນ້າ ຖ້ອຍ ແລະ ຊອກ ຫາ ນໍ້າ ຫນ້າ ຫຼື ຊິກ. ຂໍ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ ເລື່ອງ ຕົວ ເອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ທັນທີ. ຂໍ ໃຫ້ ແກ້ໄຂ ເງິນ ໄພ. ຖ້າ ການ ປະຊຸມ ອາດ ຍາກ ຈົ່ງ ຈົ່ງ ຍອມ ຮັບ. ຖ້າ ການ ປະຊຸມ ກໍາລັງ ເຮັດ ໃຫ້ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ຢ່າງ ຫນຶ່ງ ທັນທີ ແລະ ຈົດຈໍ່.


ວິທີ ທີ່ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ແລະ ຕັດສິນ ໃຈ ຂອງ Acetylene compressor ແທນ

(1) ທໍາອິດ, ເບິ່ງ ແຍງ ເດືອນ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ແລະ ເດືອນ ເວລາ ເວລາ ແກ້ໄຂ ເວລາ ຂອງ acetylene compressor ແກ້ໄຂ.


ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ