Bengbu AOT Compressor Co. ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ R&D, ອໍານາດ, ກໍາລັງ ໃຈ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມ. ໂປຣແກ້ໄຂ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໃຫມ່, ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ສະຫງົບ ແລະ ເກີດແກ້ໄຂ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ຖ້ວມ ທີ່ ຕ້ອງການໃຊ້ ເວລາ ໂປຣິນ ມ. ມ...