2022-09-19

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເລື່ອງ (NitroGèn dioxide compressor)

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ: ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ້ ແຕກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ (Nitrogen dioxide compressors) ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ເກີດແກຣມແກ້ໄຂ ແຮງ.