2022-08-30

အကောင်းဆုံး ammonia compressor အမျိုးအစားနှစ်မျိုးများ

အလွန်အကျွံအူက် အ မေ ရိ ကန် နိုင်ငံ ၊ ဒါပေမဲ့ အ မေ ရိ ကန် နိုင်ငံ ၊ ကောင်းကင် ၊ . အမ မော နီးသည် ကွန်ပျူတာကြီးများတွင် အများ စု အသုံးပြုခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ ၊