எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

வெளியேறுதல்

உள்ளடக்கங்கள் 1 அறிமுகம் வெடிப்புக் குழந்தை உபயோகிப்பதன் பயன்து சரியான வெளிச்சத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல் வெடிப்பு குறுக்கள் B - யின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்


வாக்கியப் பிரேக் அமைப்பில் வெளியேறுதல்

வெடிப்பு குறுக்கள் ப்ரெக் அமைப்பு மிக முக்கியம். இந்த ஒழுங்குமுறையின் ஒரு முக்கிய அம்சம் வெடிப்பு அடையாளமாகும். இந்தக் கட்டுரை, வெடிப்புக் கம்ப்யூட்டர், மோட்டார் பிரேக் அமைப்பில் அவற்றின் பங்கை, ஆகியவற்றைப் பற்றிய இன்றியமையாத தகவலை அளிப்பதற்கான நோக்கம்


வித்தியாசமான வகையான வெடிப்பு வகைகளை ஆராய்வது

உள்ளடக்கம்: 1. தற்போது 2. வெடிப்பு குறுக்கீடு என்ன? 3. ஐக்கிய மாகாணங்கள் ... வாக்குறுதி அறிக்கை 6. 6.2 முதலில் முடியும்.


மாயம்

அறிமுகம் இந்தக் கட்டுரையின் முக்கியமான அம்சத்தின் விவரங்களைக் குறித்து விளக்குகிறது. வெடிப்பு குறைவாக ஆய்வு செய்தல்


எவ்வாறு உங்கள் காற்றை அழுத்த முறை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

பொருளடக்கங்கள்: காற்று அழுத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல் பிரேக் கணிப்புகள் 4. கேள்விகள் (FAQs) 7. முடிவு **1. அறிமுகம்


வெடிப்பு குறுக்கள்

அறிமுகம் வாகனங்களின் பாதுகாப்பையும் திறமைகளையும் உறுதிப்படுத்துவதில் வெடிப்புக் கம்ப்யூளர்ச்சிகள் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன. இந்தக் கட்டுரை வெடிப்பு அடையாளங்களின் உலகை வெளிப்படுத்தும், அவற்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் செயல்பாடு மோட்டார் பிரேக்கின் சூழமைவுக்குள் ஒளி வெளிச்சம். 1 வெடிப்பு திசைகள் என்ன? வெடிப்புக் கம்ப்ம்ப்சர், காற்று அழுத்தம் என்றும் அறியப்படுகிறது


ஹைட்ரோஜன் கம்ப்யூர்சர்: மேம்படுத்தப்பட்ட பிரேக்கிற்கான ஒரு நிலையான தீர்வு

அறிமுகம் ஹைட்ரஜன் கம்ப்யூட்டர் 5. ஹைட்ரோஜன் கம்ப்யூஸரின் நன்மைகள் நிலைமை மற்றும் சூழ்நிலைப் பதிவுகள் மீது கவனம் செலுத்துவது, b தேடு


இன்னும் பார்ப்பு