LIÊN HỆ

position

Không có. 5, Hoàng Sơn Công Nghiệp Công Viên, Cao-Công nghệ Khu Vực, Bạng Phụ, Tỉnh An Huy

telephone

86-552-4111699

fax

86-552-4116901

email

aotcompressor@ gmail.com

skype


whatsapp


LIÊN HỆ

position

Không có. 5, Hoàng Sơn Công Nghiệp Công Viên, Cao-Công nghệ Khu Vực, Bạng Phụ, Tỉnh An Huy

telephone

86-552-4111699

fax

86-552-4116901

email

aotcompressor@ gmail.com

skype


whatsapp


THÔNG ĐIỆP
Gửi đi